Blog Polityczny – Pozytywna strona Łodzi | RSS

Dyżur radnego – 02.10.2013

wtorek, 01.10.2013, Kategoria: Inne | Dodaj komentarz »

Zapraszam na wirtualny dyżur radnego. 02.10.2013 w godzinach 9.00-11.00 będę dostępny na profilu skype.

Nick – radnyDomaszewicz

Zachęcam do odwiedzin.

Jak nowa koalicja dba o Piotrkowską…

środa, 25.09.2013, Kategoria: Sesje rady | Dodaj komentarz »

Jeszcze we wtorek Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Kopcińska w towarzystwie radnej Marty Grzeszczyk z zafrasowanymi minami opowiadały jak bardzo kochają ulicę Piotrkowską. Jeszcze we wtorek grzmiały, że brakuje im informacji na temat realizacji Strategii skrojonej na potrzebny tej ważnej ulicy. Wylewały krokodyle łzy nad tym, że do końca 3 kwartału roku zostało jedynie 6 dni a one nie otrzymały planu wydatków na realizację Strategii w roku 2014. A jużśrodę obie radne, wraz z całą nową koalicjąłódzkiej Radzie Miejskiej nie chciały dyskutować o aktualizacji planów Piotrkowskiej. Nie chciały już słuchać tego co mają do powiedzenia urzędnicy. Nie były zainteresowane przygotowanym sprawozdaniem z realizacji i planami na rok przyszły, których tak stanowczo domagały się dzień wcześniej.

To wyjątkowo charakterystyczny rys dla tego nowego układu politycznego SLD-PiS-2020. Dużo gadać a mało robić. Bić pianę, straszyć mieszkańców i unikać pracy nad konkretnymi rozwiązaniami.

Mimo decyzji nowej łódzkiej koalicji, przygotowany przeze mnie w imieniu klubu PO projekt uchwały ws. aktualizacji Strategii Piotrkowskiej trafi z automatu do porządku obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej.

Stadion dla Widzewa

piątek, 20.09.2013, Kategoria: Inne | Dodaj komentarz »

Uczestniczyłem dziś w pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego dla budowy stadionu dla Widzewa Łódź. Na spotkaniu zaprezentowana została firma International Management Services sp. z o. o. z Krakowa odpowiedzialna za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z zawartą umową PFU ma zostać opracowane do końca bieżącego roku. W najbliższych dniach ustalony zostać harmonogram prac na tym dokumentem.

Droga na Radogoszczu.

środa, 03.04.2013, Kategoria: Inne, Komisja Promocji, Radogoszcz-Teofilów | Dodaj komentarz »

Droga na Radogoszczu. O co tyle hałasu?

Wzbudzająca od kilku tygodni silne emocje sprawa odrzucenia przez Radę Miejską w Łodzi uchwały w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w dolinie rzeki Sokołówki obejmującego zachodnią część osiedla Radogoszcz doprowadziła już do licznych konferencji prasowych a nawet absurdalnego doniesienia do CBA i ABW. Wydaje mi się, że ilość błędnych informacji jaka pojawiła się w tej sprawie wymaga sprostowania.

1. Czy Rada Miejska odrzuciła uchwałę „bez dyskusji” ?

Jest to twierdzenie związane z rzeczywistością bardzo cienką nicią. Rada Miejska swoje decyzje opiera przede wszystkim na rekomendacjach (tzw. opiniach) ustanowionych przez siebie specjalistycznych komisji. Sprawą planu zagospodarowania przestrzennego zajmowały się dwie komisje: Finansów oraz Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Obie komisje wydały negatywne opinie dla przedłożonego projektu. Komisja Planu ,najbardziej kluczowa dla tego typu projektów, nad przedstawionym projektem dyskutowała kilka godzin na dwóch posiedzeniach. Rada Miejska odbyła, więc w tej sprawie pogłębioną dyskusję.

2. Dlaczego Łódź ma tak mało planów zagospodarowania przestrzennego?

Łódź jest miastem o bardzo niskim poziomie objęcia planami zagospodarowania przestrzennego, których rolą jest właściwe porządkowanie przestrzeni, udrożnienie procesów inwestycyjnych czy ochrona obszarów cennych przyrodniczo. Trudno jednak zgodzić się z forsowaną tezą, że współodpowiedzialność za to, jak mówi Architekt Miasta, ponosi Rada Miejska. Warto przypomnieć, że autorem uchwał o planach zagospodarowania przestrzennego jest Prezydent Miasta i podległa mu Miejska Pracowania Urbanistyczna. Rada Miejska nie może przyjąć większej ilości planów niż te, które zostały pod jej obrady skierowane przez Prezydenta Miasta. Szeroko dyskutowany przypadek planu dla Radogoszcza to pierwsza od wielu lat sytuacja w której to RM odrzuciła proponowaną uchwałę. Należy zaapelować o przyśpieszenie prac nad kolejnym projektami.

Przywoływane kilkukrotnie wyniki kontroli NIK wskazywały na pozytywną ocenę działania Rady Miejskiej w tym zakresie.

Pojawia się też pytanie jakie zalecenia pokontrolne NIK zostały wdrożone aby usprawnić proces planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta Łodzi?

3. Co ma plan zagospodarowania przestrzennego dla Radogoszcza do decyzji o budowie drogi S-14?

W ostatnich dniach pojawiła się bardzo niekorzystna informacja o wykreśleniu z listy inwestycji drogowych na najbliższe lata budowy drogi S-14. To bez wątpienia zła dla Łodzi decyzja. Decyzja podjęta w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W tym kontekście pojawia się zupełnie absurdalna teza, forsowana przez UMŁ, że powodem odstąpienia od tej inwestycji jest odrzucenie uchwały określającej przebieg jednego z kilku dojazdów do tej drogi. Twierdzenie jest tym bardziej absurdalne, że proponowane inne warianty podłączenia tej części Łodzi do S-14 nie powodowały żadnych zmian w projekcie samej drogi S-14. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad domagała się od miasta jedynie potwierdzenia, że Łódź zapewni dojazd do projektowanego na trasie S-14 węzła Łódź-Północ. GDDKiA nigdzie nie wskazuje, że dojazd ten musi przebiegać przez Radogoszcz.

4. Kto odpowiada za uzgodnienie dojazdów do autostrad czy dróg ekspresowych?

Warto też jasno powiedzieć, że za uzgodnienie dojazdu do S-14 odpowiedzialny jest Prezydent Miasta a nie Rada Miejska. Trzeba zatem postawić pytanie jakie inne działania, poza forsowaniem nieakceptowanego przebiegu przez osiedla mieszkaniowe na Radogoszczu, podjęto, żeby do takich uzgodnień doprowadzić? Mimo zgłaszanego przez mieszkańców i radnych, od ponad roku, postulatu przygotowania koncepcji alternatywnych dojazdu, nie zrobiono w tej sprawie nic.

Pan Wiceprezydent Radosław Stępień słusznie, ponad rok temu, proponował zlecenie opracowania alternatywnej koncepcji – niestety odstąpiono od tego w zamian wybierając „drogę konfrontacji”. Gdyby rok temu rozpoczęto takie prace koncepcyjne – dziś dysponowalibyśmy możliwością racjonalnej i pełnej oceny, który z dojazdów będzie dla mieszkańców Łodzi najbardziej korzystny. Niestety mamy w tej sprawie za sobą zmarnowany rok.

Pytanie też jakie działania są w tej sprawie prowadzone dzisiaj?

5. Czemu plan zagospodarowania przestrzennego dla Radogoszcza jest zły?

Należy tu przywołać złożoną przez Panią Prezydent w dniu 6 lutego 2013 roku obietnice w sprawie przebiegu dojazdu do S-14. „Do czasu uchwalenia nowego Studium Komunikacyjnego i w ślad z tym zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi żadne decyzje w sprawie budowania dróg w tym obszarze nie powstaną. […] Droga de facto nie wiadomo czy jest potrzebna w tym miejscu i o jakich parametrach. Na chwilę obecną nikt nie jest w stanie udowodnić potrzeby budowy drogi w tym miejscu”.

Trudno się z Panią Prezydent nie zgodzić. Właśnie dlatego, że nikt nie udowodnił, że budowa miejskiej autostrady (dwie jezdnie po trzy pasy jazdy każda) za kilkaset milionów złotych jest konieczna i że nie ma w stosunku do niej lepszych, alternatywnych rozwiązań większość radnych zagłosowała przeciwko degradacji tej części miasta.

Warto też postawić pytanie – czy przyjęcie przez RM planu, który za chwilę miałby zostać zmieniony byłoby działaniem gospodarnym? Mam poważne wątpliwości.

6. Czy nad Sokołówką pojawią się bloki i co można z tym zrobić?

Ważnym aspektem całej sprawy jest także ochrona terenów w dolinie rzeki Sokołówki. Pojawia się słuszny argument, że przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiłoby powstanie zabudowy mieszkaniowej w cennej dolinie rzeki. Koniecznie natomiast należy podkreślić, że plan miejscowy nie jest jedyną możliwą formą ochrony. Czemu zatem władze miasta, mając informację, że starania dewelopera o decyzję o warunkach zabudowy trwają od roku 2011 , nie podjęły żadnych inny działań?

Obecnie uzyskałem pozytywną deklarację współpracy ze strony Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wiceprezydenta Radosława Stępnia w zakresie opracowania walorów przyrodniczych dla całej doliny rzeki Sokołówki. Pozwoli to na przygotowanie uchwały o ustanowieniu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego dla tego terenu co zablokuje niepożądane budownictwo. Do przygotowania projektu potrzebne jest jeszcze opracowanie walorów krajobrazowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Zamiast więc donosów do CBA proponuję raczej wspólne działanie na rzecz ochrony tego obszaru – tak, żeby mógł on służyć wszystkim mieszkańcom.

Rok edukacji seksualnej w łódzkich szkołach

środa, 06.03.2013, Kategoria: Inne | Dodaj komentarz »

Kiedy rok temu przekonywałem Radę Miejską do poparcia projektu uchwały wprowadzającej edukację seksualną do łódzkich szkół padało wiele pytań i wiele wątpliwości. Często motywowanych polityczną zapiekłością a nie racjonalną oceną potrzeb. Po roku okazało się, że miałem rację.

6 marca 2013 r. na sesji Rady Miejskiej przedstawicielki fundacji Spunk przedstawiały wyniki z realizowanego w okresie 17.09 – 20.12.2012 zadania publicznego „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV”.

Zajęcia przeprowadzono w 16 placówkach oświatowych, w tym w gimnazjach, ośrodkach szkolno-wychowawczych i świetlicach środowiskowych. W zajęciach wzięło udział 664 osób. Przeprowadzono 280 godz. zajęć. Po stronie szkół i placówek znajdowało się 16 osób związanych z realizacją projektu. Program uzyskał 16 pozytywnych rekomendacji.

Warto zaznaczyć, że nie zgłoszono choćby jednej skargi na zakres ani formułę zajęć. Będę starał się rozszerzyć zakres zajęć poprzez zwiększenie środków na to zadanie w budżecie roku 2014.

Po ponad 4 latach kierowania Komisją Promocji…

poniedziałek, 10.12.2012, Kategoria: Inne | Dodaj komentarz »

Po ponad czterech latach kierowania Komisją Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą zrezygnowałem z przewodniczenia jej pracom.

Te cztery lata to ważny dla mnie czas. Wiele zmian nastąpiło także w mechanizmie kreowania wizerunku naszego miasta. Najważniejsze zmiany, których byłem inicjatorem bądź w których brałem udział to m.in.:

1. Pierwsza strategia promocji i komunikacji marketingowej Łodzi, która uporządkowała wydatki na ten obszar funkcjonowania miasta.

2. Nowe punkty informacji turystycznej – na łódzkich dworach i lotnisku. Także wydłużenia pracy punktu informacji na ul. Piotrkowskiej.

3. System informacji turystycznej opartej o fotokody.

4. Nowy system rozdziału środków na łódzkie festiwale oparty na obiektywnych konkursach a nie politycznych preferencjach.

5. Projekt Galerii Murali, która uzyskała silne wsparcie i środki dzięki Komisji Promocji a dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych łódzkich atrakcji.

więcej…

Odpowiedź na wystąpienie D.Lyncha i list W.Tomaszewskiego.

poniedziałek, 03.12.2012, Kategoria: alternatywny punkt widzenia, Rada Miejska w Łodzi | Dodaj komentarz »

Czytając list Pana Włodzimierza Tomaszewskiego w sprawie ostatniej awantury wywołanej publicznymi wystąpieniami reżysera Davida Lyncha na temat współpracy z władzami miasta zdrowy rozsądek nakazuje zadanie pytania – czy istnieją granice bezczelności, których Pan Tomaszewski jeszcze nie przekroczył? Bezczelności, bo granice kłamstwa, manipulacji i nierzetelności Pan Tomaszewski przekroczył już dawno.
O faktach się nie dyskutuje…

Podobno, ale tym razem wyjścia nie ma i kilka z nich przywołać warto. Tym bardziej, że pochodzą ze źródła niezwykle obiektywnego – kilkusetstronicowego raport na temat Nowego Centrum Łodzi przygotowanego przez firmę KPMG – jedną z tak zwanej wielkiej czwórki firm audytorskich.

więcej…

Radogoszcz – bez kolejnego hipermarketu.

środa, 21.11.2012, Kategoria: Inne | Dodaj komentarz »

Udało m i się przekonać radnych do zablokowania uchwały sankcjonującej sprzedaż działki pod kolejny market na Radogoszczu. Nowe punkty handlu w obiektach wielkopowierzchniowych trzeba dopasowywać do lokalnych potrzeb.

Dzięki zablokowaniu uchwały na rogu ulic Świtezianki i Sikorskiego nie powstanie kolejny market a mieszkańcy dalej będą mogli korzystać ze skweru. Nie zawsze korzyść ze sprzedaży działki, jaką niewątpliwie są wpływy do budżetu to najważniejszy czynnik, którym należy się kierować przy tego typu decyzjach.

Promujmy transport publiczny!

środa, 21.11.2012, Kategoria: Rada Miejska w Łodzi, Sesje rady | Dodaj komentarz »

Poprawką do projektu uchwały wprowadziłem do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi obszar zrównoważonego transportu. Teraz działania edukacyjne i promocyjne będą mogły realizować także wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe.

Kto zorganizuje sylwestra?

środa, 24.10.2012, Kategoria: Inne, Komisja Promocji | Dodaj komentarz »

Zostałem zaproszony do prac w komisji, która miała wybrać organizatora sylwestra. Poświęciłem czas i wziąłem odpowiedzialność za taką decyzję. Tylko po to, żeby tydzień później dowiedzieć się, że sylwestra nie będzie. W poniedziałek nadzwyczajne posiedzenie Komisji Promocji w związku z tym.

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/684087,nie-bedzie-miejskiego-sylwestra,id,t.html